Reading Section - Part 1

Reading Section - Part 6

Listening Section - Part 1


Listening Section - Part 2


Listening Section - Part 4

Listening Section - Part 5

Listen and colour and write. Drag the name into the picture. There is one example.
(Chọn tên màu, kéo và thả vào đối tượng mà bé cho là đúng.)Copyright © 2020 Smartcom. All rights reserved.