Dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 (Jan, Feb, Mar, Apr)

2 Tháng Mười Hai, 2023

Các bạn sĩ tử IELTS thân mến. Để đáp ứng nhu cầu ôn thi IELTS cấp tốc trong tháng 1, 2, 3, và 4 năm 2024, Smartcom đã sưu tầm và sẽ liên tục cập nhật bộ đề thi IELTS Speaking năm 2024. Dưới đây là những đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 các bạn có thể tham khảo.

bộ đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024

Trong bộ đề dự báo này, một số câu hỏi được lặp lại từ các đề đã thi năm 2023, và cũng có nhiều đề mới. Thực tế cho thấy 98% số câu hỏi mà các bạn học viên IELTS của Smartcom IELTS GEN 9.0 đi thi năm 2023 đều nằm trong bộ dự báo. Vì thế, các bạn cứ luyện theo các câu hỏi trong bộ đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 (4 tháng đầu năm) này, sẽ rất có khả năng được hỏi nhiều trong các đợt thi tới đấy.

Bộ dự báo dưới đây dùng cho cả bài thi trên giấy và trên máy tính các bạn nhé.

IELTS Speaking 2024

Nếu các bạn muốn tìm hiểu câu trả lời mẫu với band điểm 8.0+ thì hãy trở lại website https://smartcom.vn để cập nhật các lời bài nói mẫu do các cựu chuyên gia khảo thí IELTS của IDP và BC hiện đang dạy IELTS tại Smartcom IELTS GEN 9.0 biên soạn nhé.

Table of Contents

Dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 – IELTS Speaking part 1

Để tạo sự tự tin, khả năng trả lời mạch lạc, diễn đạt thoát ý ngay từ IELTS Speaking Part 1, việc ôn luyện bộ đề IELTS Speaking prediction 2024 nói riêng và IELTS Prediction 2024 nói chung nếu muốn có 1 band điểm overall IELTS như ý là vô cùng cần thiết. Luyện tập Speaking cùng Smartcom với 17 bộ đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 Part 1 ngay dưới đây nhé.

 1. Work or Study

 • Do you work or are you a student?
 • What work do you do?
 • What subjects are you studying?
 • Do you like your job? Is there anything you dislike about your job?
 • Why did you choose to do that type of work (or that job)?
 • Do you like your subject?
 • Why did you choose to study that subject?
 • Do you want to change your major?
 • What do you like/dislike about your studies?
 • What was your dream job when you were young?
 • Have you chaned your mind on your dream job?
 1. Hometown

 • Please desribe your hometown a little.
 • What is your town well-known for?
 • Do you like your home town?
 • Is that a big city or a small place?
 • How long have you been living there?
 • Do you think you will continue living there for a long time?
 • Would you like to live in the countryside in the future?
 • Have you ever lived in the countryside?
 • Do you ever spend time in the countryside?
 • What is the difference between living in the countryside and the city?
 • What do pepple living in the countryside like to do?
 • What do you like to do in the countryside?
 • How has your town changed over the last 20 years?
 1. Home, decoration

 • What colour would you choose to paint the walls of your room?
 • What colour would you never use in your home?
 • Can you describe the place where you live?
 • What kind of housing accommodation do you live in?
 • What do you like about your flat?
 • Which room does your family spend most of the time in?
 • What can you see from the windows where you live?
 • Do you prefer living in a house or a flat?
 • What would you like to change in your flat?
 • What do you dislike about your flat?
 1. Fishing

 • Is fishing popular in your country?
 • Have you ever been to a place where there are lots of fish around you?
 • Have you seen any movies featuring lots of fish?
 • Why do some people like fishing?
 • Do you like eating fish?
 • Where can you see fish?
 1. Robots

 • Are robots important?
 • How do robots affect our lives?
 • Are you interested in robots?
 • Did you like any films about robots when you were a child?
 • Do you use robots in daily life?
 • Would you like robots to work at your home?
 • Will you feel comfortable if you are in a car driven by a robot?
 1. Geography
 • Have you ever studied geography at school?
 • Do you like geography?
 • Do you want to travel to a country because of its geographical conditions?
 • Do you want to be a geography teacher?
 • Do you think geography is useful?
 1. Gifts

 • How do we choose gifts?
 • What kinds of gifts do you usually like receiving?
 • What kind of gifts are popular in your country?
 • What’s the best gift you have ever received?
 • What do you give others as gifts?
 • How often do you buy gifts for other people?
 • Why do people give gifts?
 • Have you ever received a gift which you didn’t like?
 • Are you good at choosing gifts for other people?
 • Have you ever given a person a gift you made yourself?
 • What do you consider when choosing a gift?
 1. Running

 • Do you like running?
 • Where do you run?
 • Which places do you think are perfect for running?
 • Do you think running is a good way to stay healthy?
 • Do you go running a lot?
 • How often do you run?
 • What do you think of running as a form of exercises?
 • Where do you usually go running?
 • When was the last time you went running?
 • What do you think of running as a sport?
 1. Films/ Cinema

 • Do you like to watch films?
 • What kind of movies do you like best?
 • How often do you go to a cinema to watch a movie?
 • What was the first film that you watched?
 • Do you like to watch movies alone or with your friends?
 • Do you prefer foreign films or films made in your country?
 • Did you usually go to the cinema when you were a child?
 • Do you often go to the cinema with your friends?
 • Do you still like the same kind of movie which you liked when you were a child?
 • What genres of films do you like?
 • Do you think going to the cinema is a good way to spend time with friends?
 1. Coffee or tea

 • Are tea and coffee popular in your country?
 • Do people like tea or coffee nowadays?
 • Do you like to drink coffee or tea?
 • How often do drink coffee or tea?
 • Do Vietnamese people like to drink coffee or tea?
 • Do you prefer to use tea or coffee to serve your guests?
 • When was the last time you drank coffee or tea?
 1. Noise

 • Do you mind noises?
 • Do any noises brother you?
 • Are there any sounds that you like?
 • Do you like to stay in a noisy place?
 • Are there any quiet places in your city?
 • Do you like loud music?
 • What kinds of noises are there in the area where you live?/ What type of noise do you come across in your daily life?
 • Do you want to move to a quieter place?
 • Do you think there is too much noise in today’s world?
 • Is making noise one of people’s rights?
 1. Musical instrument

 • Do you know how to play a musical instrument?
 • Do you think students should learn to play musical instruments at school?
 • Have you taken any classes on musical instruments in school?
 • Which musical instrument do you like?
 • How easy would it be to learn to play a musical instrument without a teacher?
 1. Helping others

 • Do you usually help people around you?
 • How do you help people around you?
 • Do your parents teach you how to help others?
 • Did your parents help you a lot when you were young?
 • What have you done to help the elderly?
 1. Maps

 • When was the first time when you used a map?
 • Did you learn to use a map when you were a child?
 • Do you prefer elcetronic of paper map?
 • Do you often use map?
 • How often do you use maps on your phone?
 • Are you good at using maps?
 • Are there any maps in your home?
 1. Chatting

 • Do you like chatting with friends?
 • What do you usually chat about with friends?
 • Do you prefer to chat with a group of people or with only one friend?
 • Do you prefer to communicate face-to-face or via social media?
 • Do you argue with friends?
 1. Clothes

 • What kind of clothes do you like to wear?
 • What kind of clothes do you never wear?
 • Do you wear the same style of clothes on weekdays and weekends?
 • What color colthes do you like to wear?
 • Do people in your country like to wear bright colors?
 • What are the differences between men and women’s preference in color?
 • 1. How much time do you spend in choosing clothes every day?
 • 2. Do you prefer casual clothes or smart clothes?
 • 3. Did you choose your own clothes when you were young?
 • 4. Do you like wearing T-shirts?
 1. Transportation

 • How do you go to work/school?
 • What’s the most popular means of transportation in your hometown?
 • How far is it from your home to work/school?
 • Do you think people will drive more in the future?
 • Are there any traffic problems in your area?
 • How would you improve transport in your town or area?
 • How would you reduce traffic problems in you area?
 • Will you use public transport more in the future?
 • How do you think public transport could be improved?

Dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 – IELTS Speaking Part 2 and 3

Dưới đây là tổng hợp 25 đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 Part 2 & Part 3:

 1. Describe a painting you like/Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw

Part 2: Describe a painting you like/ Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw

You should say:

 • When you first saw this painting
 • What the painting was about
 • Who the painter is
 • And explain how you feel about this painting

Part 3

 • 1. What are the differences between painting and drawing?
 • 2. Why do some people keep a painting for a long time?
 • 3. How does building style affect people’s lives?
 • 4. Should children learn to draw and paint? Why?
 • 5. How do young people share arts with others?
 • 6. Do you think the objects we use in our daily lives should be beautifully designed?
 1. Describe a photo that makes you happy

Part 2: Describe a photo that makes you happy

You should say:

 • What the photo is like
 • When and where you took this photo
 • How often you look at this picture
 • And explain why this photo makes you happy

Part 3

 • 1. Do people take more photos now than before?
 • 2. What kinds of photos do people like to take?
 • 3. Do you think equipment is important to photography?
 • 4. Do you think being a professional photographer is a good job? Why?
 • 5. Do you think people are taking too many photos these day?
 • 6. Why do some people like to post their photos on social media?
 1. Describe a party you enjoyed

Part 2: Describe a party you enjoyed.

You should say:

 • When you went to this party
 • Where the party was held
 • What kind of party it was
 • What you did in the party
 • And explain why you enjoyed this party

Part 3

 • 1. Why do people like parties?
 • 2. Why do some people not like going to parties?
 • 3. Do you think those who tend to stay at home are less healthy than those who often attend parties?
 • 4. Do you think music and dancing are a must at a party?
 • 5. What would you do if you were disturbed by a neighbour’s party?
 • 6. What are the differences between holding a party at home and in a public place?
 1. Describe a park or garden in your city

Part 2: Describe a park or garden in your city.

You should say:

 • Where it is
 • When you often go there
 • What you often do there
 • And explain what it is like

Part 3

 • 1 Do you think people should keep parks and gardens clean?
 • 2 Is public parks or gardens popular among people who live in cities?
 • 3 Why do some people like growing vegetables?
 • 4 Do you think people of all ages like to go to parks?
 • 5 What do old people like to do in parks?
 • 6 Would you say people should help maintain public parks and gardens?
 • 7 What benefits can parks bring to a city?
 1. Describe a person you know who likes to cook for others.

Part 2: Describe a person you know who likes to cook for others.

You should say:

 • Who this person is
 • What he/she likes to cook
 • How this person learned to cook
 • And explain why this person likes to cook for others.

Part 3

 • 1 What do we need to prepare when we cook?
 • 2 Do you agree that food is an important part of Vietnamese festivals?
 • 3. Should children learn cooking in school?
 • 4. Do you think cooking should be a compulsory or an elective course? Why?
 • 5. Are there any differences between cooking today and in the past?
 1. Describe one area of science (medicine, physics and etc.) that sounds interesting to you

Part 2: Describe one area of science (medicine, physics and etc.) that sounds interesting to you.

You should say:

 • What it is
 • When you knew it
 • How you knew it
 • And explain why it sounds interesting to you

Part 3

 • 1. Why do some children not like learning science subjects at school?
 • 2. Is it important to study science at school?
 • 3. Should children be encouraged to learn science?
 • 4. Should people be encouraged to learn science after graduation?
 • 5. How do you get to know about scientific news?
 • 6. Should scientists explain the research process to the public?
 1. Describe a rule that is important in your school or at work

Part 2: Describe a rule that is important in your school or at work

You should say:

 • What the rule is about
 • What happens when people break the rule
 • Why you think it is an important rule
 • And explain how you feel about the rule

Part 3

 • 1. What rules should children follow at home in your country?
 • 2. On what occasions can children be forgiven if they don’t follow some rules?
 • 3. What rules should people follow when using public transport?
 • 4. What kinds of rules do people need to follow in public places?
 • 5. What are the reasons that cause people to break rules?
 • 6. When people break rules, how would they be punished in your country?
 1. Describe an interesting person you never met but you would like to know more about him/her.

Part 2: Describe an interesting person you never met but you would like to know more about him/her.

You should say:

 • Who this person is
 • How you knew him/her
 • Why you think he/she is interesting
 • And explain what would you like to know more about him/her

Part 3:

 • 1. Are there any differences in the relationship between you and your friends and between you and other people?
 • 2. Do people feel lonely in crowded cities?
 • 3. Where and how can people get to know new people?
 • 4. Can clothing tell and reveal a person’s personality?
 • 5. Why do individuals from the same family have different personalities?
 • 6. How does society influence a person’s personality?
 1. Describe a time that something changed your life in good ways

Part 2: Describe a time that something changed your life in good ways

You should say:

 • When and where it happened
 • What happened
 • How you felt about it
 • And explain how it changed your life in good ways

Part 3

 • 1. Do you like new things or changes in life?
 • 2. Why do some people quit and change jobs?
 • 3. How do you adapt to changes in life?
 • 4. Who can adapt better to changes, children or adults?
 • 5. When things like getting married or moving home happen, what kinds of things would you consider?
 • 6. What are the disadvantages when people keep making changes?
 1. Describe a time when you waited a long time for a nice thing

Part 2: Describe a time when you waited a long time for a nice thing.

You should say:

 • What you waited for
 • Where you waited
 • Why it was special
 • And explain how you felt while you were waiting

Part 3

 • 1. Do you like to wait for a long time? Why?
 • 2. What do people do while waiting?
 • 3. Are most people patient while waiting?
 • 4. On what occasions do people usually need to wait?
 • 5. Who behave better when waiting, children or adults?
 • 6. Do you think waiting is harder now?
 1. Describe a bad service you received in a restaurant or shop

Part 2: Describe a bad service you received in a restaurant or shop.

You should say:

 • When and where it happened
 • What happened
 • How you dealt with it
 • And explain how you felt about the experience

Part 3

 • 1. How do most people respond to bad services?
 • 2. Do you most restaurants and shops provide better services than in the past?
 • 3. What kind of services are bad services?
 • 4. Why do some people choose to remain silent when they receive bad services?
 • 5. Who should be responsible for bad services?
 • 6. As a boss, what would you do to prevent bad services?
 1. Describe a sportsperson you admire

Part 2: Describe a sportsperson you admire

You should say:

 • Who he/she is
 • What you know about him/her
 • What he/she is like in real life
 • What achievement he/she has made
 • And explain why you admire him/her

Part 3

 • 1. Should students have physical education and do sports at school?
 • 2. What qualities should an athlete have?
 • 3. Is talent important in sports?
 • 4. Is it easy to identify children’s talents?
 • 5. What is the most popular sport in your country?
 1. Describe a time when you had a problem with using the computer

Part 2: Describe a time when you had a problem with using the computer.

You should say:

 • What the problem was
 • When and where it happened
 • How you solved the problem
 • And explain how you felt about this experience

Part 3

 • 1. What do people use computers for?
 • 2. Should students be allowed to use computers at school?
 • 3. What do you think of people who are addicted to playing computers?
 • 4. Do you think computers make our life simpler or more complex?
 • 5. Why do people often have problems when using new products?
 1. Describe a piece of good advice that you gave to someone

Part 2: Describe a piece of good advice that you gave to someone

You should say:

 • Who you gave the advice to
 • What the advice was
 • Why you gave the advice
 • And explain how he/she followed your advice

Part 3

 • 1. Do you think parents should give their children advice?
 • 2. Should teachers give students advice?
 • 3. Do you think it is necessary for us to listen to friends’ advice?
 • 4. How do people give young people and old people advice?
 • 5. What are the areas in which people are more or less willing to accept advice?
 • 6. Have you ever received any advice from professional people, like a doctor, a lawyer or a teacher?
 1. Describe a successful business person you admire

Part 2: Describe a successful business person you admire.

You should say:

 • Who this person is
 • What kind of business this person does
 • Why this person are successful
 • And explain why you admire this person

Part 3

 • 1. Do you think a successful person can be popular at the same time?
 • 2. Which one is more important? Being popular or having good grades?
 • 3. Do you think students who do well in academic study will be become successful later in life?
 • 4. Do you think rich people are successful?
 • 5. Do you think it is easier for people to become successful nowadays than in the past?
 • 6. What do people need to sacrifice in order to be successful?
 • 7. Are there many family businesses in your country?
 • 8. What do you think is the most important quality of an employee?
 1. Describe a beautiful city 

Part 2: Describe a beautiful city

You should say:

 • Where the city is
 • How you knew the city
 • What buildings the city has
 • What it is famous for
 • And explain why you think this city is beautiful

Part 3: 

 • What are the differences between modern towns and modern cities?
 • Why do some people like to visit historical sites?
 • How can people preserve historical buildings?
 1. Describe a person who always has interesting ideas or opinions

Part 2: Describe a person who always has interesting ideasor opinions

You should say:

 • Who this person is
 • What this person does
 • How you knew him/her
 • And explain why you think his/her ideas or opinions are interesting

Part 3

 • 1. When do you think children start to have their own opinions?
 • 2. Are children’s opinions influenced by their parents?
 • 3. Who are smart children likely to be influenced by?
 • 4. How do inventors or philosophers come up with new ideas?
 • 5. Are there only old ideas from books or previous writers?
 • 6. What kind of people have lots of great ideas in your country?
 1. Describe a place in your country that you think is interesting

Part 2: Describe a place in your country that you think is interesting.

You should say:

 • Where it is
 • How you knew it
 • What special features it has
 • And explain you are interested in it

Part 3

 • 1. How can people access travel information?
 • 2. Do people have different personalities in different regions of your country?
 • 3. What causes the differences between different regions of your country?
 • 4. Is it just youngsters who like to try new things, or do people of your parents’ age also like to try new things?
 • 5. Is a great tourist destination also a good place to live?
 • 6. Why do people who go to live in small towns think these towns are more interesting than the big cities?
 1. Describe a good advertisement that you think is useful

Part 2: Describe a good advertisement that you think is useful

You should say:

 • Where you can see it
 • What it shows
 • Why you think it is useful
 • And explain how you feel about it

Part 3

 • 1. What do you think of online advertising?
 • 2. Are there any great online advertisements?
 • 3. What do people usually buy?
 • 4. Why does buying new things make people happy?
 • 5. Do people watch useless advertisements in this day and age?
 • 6. Do you think there is too much advertising in our daily lives?
 1. Describe a difficult task that you completed at work/study that you felt proud of

Part 2: Describe a difficult task that you completed at work/study that you felt proud of

You should say:

 • What the task was
 • How you completed it
 • Why the task was difficult
 • Why you were proud of the completion of the task

Part 3

 • 1. What are the things that make people feel proud of?
 • 2. Do people often feel proud of themselves when they complete a difficult task?
 • 3. What challenges do young people face today? 4. How do young people handle difficult or challenging tasks?
 • 5. What kinds of rewards do people receive from work?
 • 6. What are the most difficult jobs that people do?
 1. Describe a foreigner who can speak Vietnamese well

Part 2: Describe a foreigner who can speak Vietnamese well

You should say:

 • Who he/she is
 • Where he/she is from
 • How you know him/her
 • Why he/she can speak Vietnamese well
 • And explain how you feel about this person

Part 3

 • 1. What foreign languages do Vietnamese children learn?
 • 2. Why are so many people learning English?
 • 3. When do students in Vietnam start to learn foreign languages?
 • 4. What qualities should a language teacher have?
 • 5. Do you have any techniques in learning languages?
 • 6. Compared with adults, do you think it is faster for children to learn languages?
 • 7. How does technology influence language learning?
 1. Describe an activity that made you feel tired

Part 2: Describe an activity that made you feel tired.

You should say:

 • When it happened
 • Where it took place
 • What the activity was
 • And explain why it made you feel tired

Part 3

 • 1. Does studying and learning make people tired today?
 • 2. When do people usually feel tired?
 • 3. What do you think about striving for learning and striving for sports?
 • 4. Do people have fewer holidays now than in the past?
 • 5. What are the differences between feeling tired after studying and after exercising?
 • 6. How can people solve the problem that old people easily get tired?
 1. Describe a person you study with who is successful in his/her life

Part 2: Describe a person you study with who is successful in his/her life.

You should say:

 • Who this person is
 • How you knew him/her
 • What makes him/her successful
 • And explain how you feel about this person

Part 3

 • 1. Do you think a successful person can be popular at the same time?
 • 2. Which one is more important? Being popular or having good grades?
 • 3. Do you think students who do well in academic study will be become successful later in life?
 • 4. Do you think rich people are successful?
 • 5. Do you think it is easier for people to become successful nowadays than in the past?
 • 6. What do people need to sacrifice in order to be successful?
 1. Describe an exciting activity that you experienced with someone else

Part 2: Describe an exciting activity that you experienced with someone else
You should say:

 • What the activity was
 • Who you were with
 • When and where it happened
 • Why you went for it
 • And explain how you felt about it

Part 3

 • 1. What kinds of activities do young people like to do?
 • 2. Why do some young people like adventurous activities?
 • 3. Do you think old people would like to have changes?
 • 4. Why can exciting activities relieve people’s stress?
 • 5. Can you give some (other) examples of adventurous or risky activities?
 1. Describe a historical period/moment you would like to learn more about

Part 2:  Describe a historical period/moment you would like to learn more about

You should say:

 • What you are interested in
 • When it happened
 • What you know about it
 • And why you would like to learn more

Part 3: 

 • 1. Should everyone know history?
 • 2. In what ways can children learn history?
 • 3. What are the differences between learning history from books and from videos?
 • 4. Is it difficult to protect and preserve historic buildings?
 • 5. Who should be responsible for protecting historic buildings?
 • 6. Who should pay for the preservation of historic buildings?

 

Trên đây là toàn bộ đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 mà Smartcom đã tổng hợp đầy đủ, chi tiết cho các sĩ tử. Các bạn có thể xem bộ đề trên bản PDF TẠI ĐÂY

Hy vọng bài viết và blog của Smartcom English sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho các bạn trên hành trình chinh phục thành công IELTS của chính mình. Chúc các bạn chuẩn bị tốt, và thi thật tốt phần IELTS Speaking cùng đề dự báo IELTS Speaking quý 1 2024 này nhé!