IELTS Speaking Part 2 – “Describe a person” [Hướng dẫn chi tiết]

15 Tháng Năm, 2024

Rate this post

Describe a person là một trong những dạng bài quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Hãy cùng Smartcom English tìm hiểu cách chuẩn bị dàn bài trong 1 phút và tham khảo từ vựng ăn điểm cũng như bài mẫu của câu hỏi ví dụ dưới đây để ôn thi IELTS nhẹ nhàng, hiệu quả và đạt band cao nhé!

Luyện tập cách lên ý tưởng

Đối với dạng bài miêu tả người, thí sinh thường lựa chọn miêu tả các nhân vật khác nhau cho từng câu hỏi. Tuy nhiên, nếu tiếp cận bài theo định hướng này, thí sinh sẽ dễ bị quá tải khi ôn thi và có xu hướng dựa vào một nhân vật trong trí nhớ để đưa ra các câu trả lời. Điều này làm cho bài nói rời rạc, mơ hồ và thiếu lô-gíc, dẫn đến giám khảo gặp khó khăn khi theo dõi và chấm điểm. 

Do đó, khi phân tích các câu hỏi thường gặp trong dạng bài này, Smartcom gợi ý cách ôn tập như sau: 

 • Chuẩn bị các thông tin chung về nhân vật: 
 • Đây là phần giới thiệu về nhân vật, có thể dùng để trả lời hầu hết các câu hỏi;
 • Trong phần này nên bao gồm các phần thông tin cơ bản để giới thiệu nhân vật như: Who this person is (Giới thiệu nhân vật), How you know about this person (Giới thiệu hoàn cành quen biết giữa bạn và nhân vật), What he/she is like (Miêu tả ngoại hình/tính cách nổi bật của nhân vật),
 • Mở rộng vốn từ để trả lời các câu hỏi cụ thể của từng bài
 • Từng câu hỏi cụ thể sẽ có các yêu cầu riêng nên các bạn cần chuẩn bị đa dạng về vốn từ để trả lời các câu hỏi nhỏ. 
 • Khi trả lời mỗi câu hỏi nhỏ, các bạn có thể tham khảo cấu trúc sau: Direct answer – Explanation – Example

Bài mẫu và từ vựng hữu ích

Hãy cùng nhau phân tích và trả lời câu hỏi mẫu sau:

Describe a person who inspired you to do something interesting

You should say:

Who is this person?

What did they inspire you to do?

How did they inspire you?

How do you feel?

Trong câu hỏi này, các bạn cần chuẩn bị 2 phần: Phần giới thiệu chung về nhân vật và phần trả lời các câu hỏi liên quan đến “inspire” (truyền cảm hứng). 

Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ hữu ích giúp các bạn chuẩn bị bài nói để trả lời câu hỏi này: 

 1. sophomore /ˈsɑː.fə.mɔːr/ (n) học sinh năm hai
 2. extracurricular activity /ˌɛk.strə.kəˈrɪk.jʊ.lər ækˈtɪv.ɪ.ti/ (n.phr) hoạt động ngoại khóa
 3. local robotics competition /ˈloʊ.kəl roʊˈbɑː.tɪks ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/ (n.phr) cuộc thi thiết kế robot tại địa phương
 4. to have no prior experience with something /tə hæv noʊ ˈpraɪər ɪkˈspɪr.i.əns wɪð ˈsʌm.θɪŋ/ không có kinh nghiệm trước đó về vấn đề gì
 5. enthusiasm /ɪnˈθuː.zi.æz.əm/ (n) sự nhiệt tình
 6. passion /ˈpæʃ.ən/ (n) đam mê
 7. to turn out /tə tɜrn aʊt/ hóa ra
 8. intellectually stimulating experiences /ˌɪn.təˈlɛk.tʃu.ə.li ˈstɪm.jʊ.leɪ.tɪŋ ɪkˈspɪr.i.ənsɪz/ (n.phr) trải nghiệm kích thích về mặt trí tuệ
 9. dedicated and passionate mentor /ˈdɛd.ɪˌkeɪ.tɪd ænd ˈpæʃ.ən.ɪt ˈmɛn.tɔr/ (n.phr) người thầy tâm huyết và đam mê với nghề
 10. countless hours /ˈkaʊnt.ləs aʊrz/ (n.phr) hàng giờ đồng hồ
 11. valuable insights /ˈvæl.ju.ə.bəl ˈɪn.saɪts/ (n.phr) những hiểu biết có giá trị
 12. to instill in something /tə ɪnˈstɪl ɪn ˈsʌm.θɪŋ/ truyền thụ điều gì đó
 13. to take on something /tə teɪk ɑn ˈsʌm.θɪŋ/ đảm nhiệm, chịu trách nhiệm 
 14. outside of one’s comfort zone /ˈaʊt.saɪd əv wʌnz ˈkʌm.fərt zoʊn/ (adv) ngoài vùng an toàn
 15. infectious /ɪnˈfɛk.ʃəs/ (adj) lan truyền
 16. pedagogical approach /ˌpɛd.əˈɡɑː.dʒɪ.kəl əˈproʊtʃ/ (n.phr) cách tiếp cận mang tính sư phạm
 17. expertise /ˌɛk.spərˈtiːz/ (n) chuyên môn
 18. real-world problems /ˈriːəl wɜrld ˈprɑː.bləmz/ (n.phr) những vấn đề thực tiễn
 19. to participate in something /tə pɑrˈtɪs.ɪˌpeɪt ɪn ˈsʌm.θɪŋ/ tham gia vào cái gì 
 20. enriching /ɪnˈrɪtʃ.ɪŋ/ (adj) phong phú

Trong một phút chuẩn bị bài nói khi thi Speaking, các bạn nên sử dụng kĩ năng note-taking để ghi ra các phần từ vựng ghi điểm cũng như xây dựng cấu trúc bài sao cho lô-gíc. 

Các bạn có thể tham khảo cách note như sau: 

Who? 
 • Mr. Lee, physics teacher
 • sophomore in high school
 • enthusiasm and passion
What did they inspire you to do?
 • local robotics competition
 • programming, design, and teamwork
How did they inspire you?
 • a dedicated and passionate mentor → valuable insights; think critically and creatively; support and encouragement
 • pedagogical approach 
How do you feel?
 • intellectually stimulating + enriching experience

Ứng dụng phần chuẩn bị ở trên, dưới đây là bài nói mẫu để trả lời câu hỏi này:  

The person who gave me the most inspiration was my high school physics teacher, Mr. Lee. I first met him when I was a sophomore in high school, and he quickly became one of my favourite teachers. During my junior year, Mr. Lee organised an extracurricular activity where he invited a few students, including myself, to participate in a local robotics competition. Although I had no prior experience with robotics, Mr. Lee’s enthusiasm and passion for the project convinced me to join.

Working on this project turned out to be one of the most intellectually stimulating experiences I had during my high school years. I learned about programming, design, and teamwork; all whilst having fun with my peers. Mr. Lee inspired me to participate in the competition by being a dedicated and passionate mentor. He invested countless hours in training us, provided us with valuable insights, and challenged us to think critically and creatively. His support and encouragement instilled in me the confidence to take on a challenge outside of my comfort zone.

Moreover, Mr. Lee’s love for physics and robotics was infectious. His pedagogical approach and subject matter expertise made me realise that physics was not just an academic subject, but something that could be practically applied to solve real-world problems.

In summary, Mr. Lee motivated me to participate in the robotics field, which turned out to be an intellectually stimulating and enriching experience. I hope that I will have many more inspiring opportunities in the future.

Trên đây Smartcom đã hướng dẫn bạn chi tiết về dạng bài “Describe a person” trong IELTS Speaking Part 2. Hy vọng nội dung bài viết giúp bạn trong quá trình luyện thi. Để được ôn thi với các chuyên gia IELTS của Smartcom English hãy liên hệ theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: (+84) 024.22427799

Hotline: 0865.568.696

Email: mail@smartcom.vn