TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ FAMILY

14 Tháng Mười Một, 2023

Chào các bạn. Smartcom IELTS GEN 9.0 thuộc hệ thống Smartcom English xin giới thiệu với các bạn những từ vựng và cụm từ hữu ích cho chủ đề Family (Gia đình), được cho điểm rất cao trong các bài thi IELTS thực tế với cả kỹ năng Viết và Nói.

Học từ vựng cho chủ đề Family là việc nhất thiết phải làm, vì từ vựng này sẽ được sử dụng liên tục trong cuộc sống, trong giao tiếp khi bạn tiếp xúc với người nước ngoài, đi du học, và trong rất nhiều câu hỏi IELTS Speaking và Writing.

Ví dụ như trong bài IELTS Speaking, chủ đề Family có thể được hỏi với những câu hỏi Part 1 như sau:

 • Do you have a large family or a small family?
 • Tell me about your family.
 • Who are you close to in your family?
 • Do you often spend time with your family?
 • Do you get along well with your family?
 • What do you like to do together as a family?

 

Hay những câu hỏi IELTS Speaking Part 2 như:

Describe a time when you felt proud of a family member.

You should say

 • Who the person is
 • When it happened
 • What the person did

And why you felt proud of him/her.

 

Hoặc bạn có thể gặp câu hỏi sâu hơn về vấn đề này như:

Describe the person who you most admire in your family.

You should say

 • Who the person is
 • How the person is
 • What you usually do together

And why you admire him/her.

 

Và câu hỏi ở Part 3:

 • In what way is your family important to you?
 • In what ways have families in your country changed recently?
 • Have you ever had a disagreement with a family member? How did you resolve it?
 • Should we rely heavily on our families or is it better to be independent?
 • Are people in your country generally close to their families?

 

Dưới đây là 20 từ và cụm từ hữu ích giúp bạn có thể có một bài IELTS Speaking rất hay về chủ đề Family rất dễ học. Chùm từ vựng này không khó, nhưng rất đặc thù và khi bạn vận dụng tốt vào bài nói IELTS thì điểm số của bạn sẽ khá ấn tượng đấy.

 1. a paragon of /ˈpær.ə.ɡən/ (phrase): người có nhiều phẩm chất tốt
 2. navigate /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/ (v): định hướng
 3. well-respected /wɛl rɪsˈpɛktɪd/ (adj): được tôn trọng
 4. generosity /ˌdʒɛnəˈrɒsɪti/ (n): sự hào phóng
 5. selflessness /ˈself.ləs.nəs/ (n): lòng vị tha
 6. generation gap /ˌdʒɛnəˈreɪʃən ɡæp/ (n): khoảng cách thế hệ
 7. anecdote /ˈæn.ɪk.dəʊt/ (n): giai thoại
 8. insight /ˈɪn.saɪt/ (n): cái nhìn thấu suốt
 9. tap into /tæp ˈɪntuː/ (phrasal verb): sử dụng, khai thác
 10. a wealth of /wɛlθ/ (phrase): kho tàng
 11. set sb apart /sɛt əˈpɑːt/ (phrasal verb): phân biệt
 12. well-being /ˌwelˈbiː.ɪŋ/ (n): trạng thái hạnh phúc và khỏe mạnh
 13. indelible /ɪnˈdel.ə.bəl/ (adj): không thể xóa nhòa
 14. instill /ɪnˈstɪl/ (v): truyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm,…)
 15. profound /prəˈfaʊnd/ (adj): sâu sắc
 16. familial bond /fəˈmɪl.i.əl bɒnd/ (phrase): sự gắn kết gia đình
 17. paramount /ˈpær.ə.maʊnt/ (adj): tối quan trọng
 18. solid /ˈsɒl.ɪd/ (adj): vững chắc
 19. guidance /ˈɡaɪ.dəns/ (n): sự chỉ dẫn
 20. sense of identity /sens əv aɪˈden.tə.ti/ (phrase): ý thức về bản sắc

 

Và đây là bài nói mẫu sử dụng 20 từ vựng và cụm từ trên. Bạn hãy đọc kỹ bài mẫu này, vì cách diễn đạt hoàn toàn bản địa của nó. Bài mẫu được các cựu chuyên gia khảo thí IELTS tại Smartcom IELTS GEN 9.0 biên soạn, nên nó có tính ứng dụng rất cao trong bài thi IELTS, được đánh giá cao nhờ tính tự nhiên của bản ngữ, mà lại không quá khó sử dụng.

Question 1: Describe the person who you most admire in your family.

Sample answer:

The person in my family whom I most admire is my grandfather. He is a remarkable individual, embodying qualities that I deeply respect and aspire to emulate.

My grandfather, now in his late 70s, is a paragon of wisdom and kindness. He exudes a quiet strength, navigating life’s challenges with a grace that I find truly inspiring. He is not only well-respected within our family but also in our community, where his acts of generosity and selflessness have left a lasting impact.

Our time together is characterized by engaging conversations and shared activities. Despite the generation gap, we connect over our mutual love for storytelling. He often recounts anecdotes from his past, providing me with valuable insights and life lessons. We also enjoy working on small DIY projects together, which allows us to bond while tapping into his wealth of experience.

What sets my grandfather apart, and why I admire him so much, is not just his life experiences but his unwavering commitment to family values. He has always prioritized the well-being of our family, demonstrating the importance of love, respect, and support. His ability to maintain a positive outlook, even in the face of adversity, has left an indelible mark on my character.

In essence, my grandfather is not just a family member; he is a mentor and a role model for me. His influence has shaped my perspectives on life, instilling in me a sense of responsibility, empathy, and a profound appreciation for the enduring strength of familial bonds. I consider myself fortunate to have him as a guiding force in my life.

 

Question 2: In what way is your family important to you?

Sample answer:

My family is paramount to me for both emotional support and shaping my values. They provide a solid foundation for my well-being, offering guidance in decision-making, and their shared experiences create a strong sense of identity. Additionally, the practical support we provide each other helps navigate life’s challenges, making the family crucial in various aspects of my life.

 

Hãy để lại tin nhắn hoặc bình luận của bạn nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hoặc cần đặt thêm câu hỏi về IELTS và từ vựng theo các chủ đề khác cho Smartcom IELTS GEN.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS TẠI SMARTCOM IELTS GEN 9.0