TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY

14 Tháng Mười Một, 2023

5/5 - (1 vote)

Chào các bạn. Smartcom IELTS GEN 9.0 thuộc hệ thống Smartcom English xin giới thiệu với các bạn những từ vựng và cụm từ hữu ích cho chủ đề Technology (Công nghệ), được cho điểm rất cao trong các bài thi IELTS thực tế với cả kỹ năng Viết và Nói.

Học từ vựng cho chủ đề Technology là việc nhất thiết phải làm, vì từ vựng này sẽ được sử dụng liên tục trong cuộc sống, trong giao tiếp khi bạn tiếp xúc với người nước ngoài, đi du học, và trong rất nhiều câu hỏi IELTS Speaking và Writing.

Ví dụ như trong bài IELTS Speaking, chủ đề Technology có thể được hỏi với những câu hỏi Part 1 như sau:

 • What technology do you often use, computers or cell phones?
 • What electronic devices have you bought lately?
 • Are there any technologies you want to buy?
 • Is there any technology you don’t like?
 • What are the benefits of technology? Do you think it is important in your life?
 • What do you think are the trends in technology today compared to when you were young?

 

Hay những câu hỏi IELTS Speaking Part 2 như:

Describe a website that you often use.

You should say

 • What type of website it is
 • How you found out about it
 • What it allows you to do

And why you find it useful.

 

Hoặc bạn có thể gặp câu hỏi sâu hơn về vấn đề này như:

Describe a piece of technology you like using.

You should say

 • What is this technology?
 • How did you learn about it?
 • How often do you use it?

And what difference it brings to your life.

 

Và câu hỏi ở Part 3:

 • What changes has the development of technology brought about in our lives?
 • What effect has the Internet had on the way people communicate with each other?
 • Why do you think the Internet is being used more and more for communication?

Dưới đây là 22 từ và cụm từ hữu ích giúp bạn có thể có một bài IELTS Speaking rất hay về chủ đề Technology rất dễ học. Chùm từ vựng này không khó, nhưng rất đặc thù và khi bạn vận dụng tốt vào bài nói IELTS thì điểm số của bạn sẽ khá ấn tượng đấy.

 

 1. Social media platform /ˈsəʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə ˈplæt.fɔːm/ (n) nền tảng mạng xã hội
 2. Indispensable /ˌɪn.dɪˈspen.sə.bəl/ (adj) không thể thiếu
 3. A wide range of /ə waɪd reɪndʒ ɒv/ (phrase): sự đa dạng
 4. To the best of my recollection /tʊ ðə bɛst ɒv maɪ ˌrɛkəˈlɛkʃ(ə)n/ (phrase): Theo như tôi nhớ thì …
 5. A diverse array of /ə daɪˈvɜːs əˈreɪ ɒv/ (phrase): một loạt
 6. Acquire /əˈkwaɪər/ (v): thu được
 7. A reservoir of knowledge /ə ˈrɛzəvwɑː ɒv ˈnɒlɪdʒ/ (phrase): một kho tàng kiến thức
 8. At one’s fingertips /æt wʌnz ˈfɪŋɡəˌtɪps/ (idiom): sẵn có
 9. Foster /ˈfɒs.tər/ (v): khuyến khích
 10. Sense of community /sens əv kəˈmjuː.nə.ti/ (phrase): ý thức cộng đồng
 11. Personalization /ˌpɜː.sən.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): sự cá nhân hóa
 12. Align with /əˈlaɪn/ (phrasal verb): phù hợp với
 13. Revolutionize /ˌrev.əˈluː.ʃən.aɪz/ (v): cách mạng hóa
 14. In a matter of minutes /ɪn ə ˈmætər ɒv ˈmɪnɪts/ (phrase): ngay lập tức
 15. Bygone era /ˈbaɪ.ɡɒn ˈɪə.rə/ (phrase): thời kỳ đã qua
 16. Transmission /trænzˈmɪʃ.ən/ (n): sự chuyển giao, sự truyền
 17. It take ages /ɪt teɪks ˈeɪdʒɪz/ (phrase): mất nhiều thời gian
 18. Instantaneously /ˌɪn.stənˈteɪ.ni.əs.li/ (adv): ngay lập tức
 19. Facilitate /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ (v): tạo điều kiện
 20. Engage in /ɪnˈɡeɪdʒ/ (phrasal verb): tham gia vào

 

Và đây là bài nói mẫu sử dụng 20 từ vựng và cụm từ trên. Bạn hãy đọc kỹ bài mẫu này, vì cách diễn đạt hoàn toàn bản địa của nó. Bài mẫu được các cựu chuyên gia khảo thí IELTS tại Smartcom IELTS GEN 9.0 biên soạn, nên nó có tính ứng dụng rất cao trong bài thi IELTS, được đánh giá cao nhờ tính tự nhiên của bản ngữ, mà lại không quá khó sử dụng.

Question 1: Describe a website that you often use.

Sample answer:

Well, I have to say that among all those frequently used social media platforms such as Instagram or most recently, Tiktok, I would simply choose to describe YouTube. It’s a video-sharing platform that has become an indispensable part of my daily life, offering a wide range of content and features that I find both entertaining and informative.

To the best of my recollection, I first learned about YouTube several years ago through my friends who were using it to watch videos, tutorials, and music videos. They recommended it as a source of entertainment and a place to discover various content. Since then, I’ve been a regular user of the platform.

There are clearly a number of advantages to using YouTube. First of all, it serves as a source of entertainment. I can watch a diverse array of videos, including music videos, movie trailers, and funny clips, which provide relaxation and amusement. Moreover, YouTube is a valuable educational resource. I often use it to watch tutorials and informative videos on a wide range of topics, such as cooking, home improvement, and language learning. Many content creators offer detailed, step-by-step guides, making it easy to acquire new skills or gain insights into various subjects. It’s like having a reservoir of knowledge at my fingertips. Additionally, I can interact with the content and creators through likes, comments, and subscriptions, which fosters a sense of community. Last but not least, I find YouTube useful, mainly because of its personalization. The platform’s recommendation system suggests videos based on my previous viewing history, helping me discover new content that aligns with my interests, which makes my experience on the website even more enjoyable.

Overall, I truly enjoy watching Youtube and I’d be miserable without it.

 

Question 2: What effect has the Internet had on the way people communicate with each other?

Sample answer: The internet has revolutionized our lifestyles, work practices, and communication. Thanks to the internet, the idea of connecting with individuals in distant corners of the globe has become a reality, enabling us to address our personal, professional, and business needs in a matter of minutes. In bygone eras, the transmission of messages could take ages, whereas today, it can occur almost instantaneously. Additionally, the Internet has facilitated worldwide communication, enabling individuals to effortlessly engage in video calls via specific applications, bridging geographical gaps and allowing connections with friends and acquaintances from diverse corners of the world.

 

Hãy để lại tin nhắn hoặc bình luận của bạn nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hoặc cần đặt thêm câu hỏi về IELTS và từ vựng theo các chủ đề khác cho Smartcom IELTS GEN.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS TẠI SMARTCOM IELTS GEN 9.0